สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/281
31 พฤษภาคม 2566
-
2566
-
-
8473.05
-
1
2566
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
281/2566
-
-
-