สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
10/2567
30 พฤษภาคม 2567
5 มิถุนายน 2567
2567
30 พฤษภาคม 2567
5 มิถุนายน 2567
1
-
20
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดจอนแก่น 818/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-