สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
28 พฤษภาคม 2567
-
2567
-
-
12870
-
1
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินบำรุง
เหมาบริการ
323/2567
-
-
-