Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.4/19
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
2563
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
4
-
1
2563
งานพัสดุ
เงินบำรุง
ซื้อ
19/2563
-

ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,990.-บาท

-