สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

[โปสเตอร์] ชื่อผลงาน : การพัฒนาความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้จำหน่ายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วารสารออนไลน์อื่นๆ