สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

[โปสเตอร์] ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีการตรวจ AFB Xpert MTB/RIF และการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค

วารสารออนไลน์อื่นๆ