สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

[โปสเตอร์] ชื่อผลงาน : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง เทศบาลนครขอนแก่น

วารสารออนไลน์อื่นๆ