สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

[โปสเตอร์] ชื่อผลงาน : ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและแนวโน้มการติดเชื้อซิฟิลิส ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 - 2564

[โปสเตอร์นำเสนอผลงานวิชาการ] ชื่อผลงาน : ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและแนวโน้มการติดเชื้อซิฟิลิส ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 - 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ