สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

[โปสเตอร์] ชื่อผลงาน : การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

วารสารออนไลน์อื่นๆ