สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ข่าวสารอื่นๆ