สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงสูง


ข่าวสารอื่นๆ