สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับบุคลากร สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกรมควบคุมโรค พัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคส่วนกลาง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ