สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีให้กับบุคลากร สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในกรมควบคุมโรค พัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน โดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคส่วนกลาง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ