สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDs through RRTTPR year 2021-2023 : STAR 2021-2023)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ