สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สถาณการณ์โรคประจำปี 2563 เขตสุขภาพที่ 7

จากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ด้วยแอพพลิเคชัน Tanrabad-Servay เพื่อประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7 จำนวน 77 อำเภอ ในปี 2563 ซึ่งสุ่มสำรวจพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกติดต่อกัน 5 ปี ย้อนหลัง (2558 – 2562) สำรวจชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา และ โรงพยาบาล พบว่า จากการสำรวจ 82 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย House Index เกินเกณฑ์ ร้อยละ 90.24 โรงพยาบาล 76 แห่ง มีค่าเกินเกณฑ์ ร้อยละ 15.79 โรงเรียน 74 แห่ง มีค่าเกินเกณฑ์ ร้อยละ 21.62 และวัด 75 แห่ง มีค่าเกินเกณฑ์ ร้อยละ 40.00

 

ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายเขตสุขภาพที่ 7 สูงสุด คือน้ำใช้ รองลงมาคืออื่นๆที่ใช้ประโยชน์ และน้ำดื่ม คิดเป็น 67.00, 13,00 และ 6.00 ตามลำดับ