กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 Checklist ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

             

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดยนางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 Checklist ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meeting)โดยรองอธิบดี นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายนารถ จันทวงศ์ บรรยายแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ