กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการตรวจติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน (Check Sheet) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ