สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มช่วยอำนวยการ
นางสาวกมลวรรณ กลีบโกมุท

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวนภัสภรณ์ ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวฐิศิยา ลิ่มกุล

ลูกจ้างโครงการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศุขประสงค์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพัชรี ศิริเมืองมูล

ลูกจ้างโครงการ

นางสาวสุดารัตน์ จามะรีย์

ลูกจ้างโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
นางสาวสุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาววันวิสา ภู่สนาม

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ