สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.เอกการัณย์ แสงมาลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศุขประสงค์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวประวีณา เงินทิพย์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกาญจนา เย็นประโคม

ลูกจ้างโครงการ

นางสาวพัชรี ศิริเมืองมูล

ลูกจ้างโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นางสาวสุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาววันวิสา ภูสนาม

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มสื่อสารและสารสนเทศ
ดร.เอกการัณย์ แสงมาลา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มช่วยอำนวยการ
นางสาวกมลวรรณ กลีบโกมุท

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวนภัสภรณ์ ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวฐิศิยา ลิ่มกุล

ลูกจ้างโครงการ