สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ

งานบริหารทั่วไป
งานขับเคลื่อนโครงการฯ
นายนายยศพนธ์ แก่นจัทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภูษณิศา ฉลาดเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนางสาวณัฐชนา ไตรยราช

นักวิชาการสาธารณสุข

งานแผนงานและวิชาการ
นางสาวภูษณิศา ฉลาดเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววชิราภรณ์ แรมกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนัทธมน อนันตศักดิ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ