สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนา