สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร