สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.เอกการัณย์ แสงมาลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศุขประสงค์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธีรวรา รัตนบุญ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกาญจนา เย็นประโคม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายเอกการัณย์ แสงมาลา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

นางสาววันวิสา ภูสนาม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววิมลมาศ ราชตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวอนิษา ดาแก้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มช่วยอำนวยการ
นางสาวกมลวรรณ กลีบโกมุท

หัวหน้ากลุ่ม

พนักงานธุรการ

นางสาวนภัสภรณ์ ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวฐิศิยา ลิ่มกุล

นักจัดการงานทั่วไป