สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

2.สนับสนุน พัฒนาการประสานการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกรมควบคุมโรค กรมวัง กองงานในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เกี่ยวกับโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ

3.เป็นศูนย์กลาง และเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ประสานงาน ร่วมดำเนินการจัดแสดงผลงานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรับทราบ

5.กำกับ ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการโครงการรพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย