สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
วิสัยทัศน์

โรคและภัยสุขภาพภายใต้โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับการป้องกัน และควบคุมตามมาตรฐานสากล และมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนภายในปี 2570