สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image
วิสัยทัศน์

องค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ประสาน และร่วมดำเนินงานให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้มาตรฐานสากล และบูรณาการกับทุกภาคส่วน