Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนมิถุนายน


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564