กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC ZERO TOLERANCE)”

                กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กำหนดจัดงานประกาศเจตนารมณ์ “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC ZERO TOLERANCE)” ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน“กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC ZERO TOLERANCE)”ระหว่างอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการหน่วยงานของกรมควบคุมโรค จำนวน 44 หน่วยงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดและรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง “อย่าให้คนโกง มีที่ยืนในกรมควบคุมโรค”  จากวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปปช.และปปท. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว  

 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้บริหารสวมเสื้อซาฟารี สีขาว กรมควบคุมโรค สำหรับบุคลากรสวมเสื้อสีขาวหรือชุดสุภาพ


ข่าวสารอื่นๆ