กองกฎหมาย
Responsive image

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คลิกที่นี่ 

 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง การแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย จากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... คลิกที่นี่

 

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติของหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนแก่หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แหล่งกำเนิดมลพิษ ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. .... คลิกที่นี่

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA)

ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คลิกที่นี่

 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย จากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... คลิกที่นี่

 

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติของหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนแก่หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเข้าไปในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง แหล่งกำเนิดมลพิษ ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... คลิกที่นี่
 • รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. .... คลิกที่นี่