กองกฎหมาย
Responsive image

พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย


กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับการปรับเป็นพินัย

♦ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

♦ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

♦ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

♦ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 


กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเป็นพินัยรวมบันทึกคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย


ข้อควรรู้/คู่มือ/แนวทาง/สาระสำคัญของพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565