กองกฎหมาย
Responsive image

คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน