กองกฎหมาย
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของกองกฎหมาย

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2566

        - กองกฎหมาย ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2567

        - อยู่ระหว่างดำเนินการ

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2566

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ฯ ปี 2567