กองกฎหมาย
Responsive image

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง