กองกฎหมาย
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ

       1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
       2. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
       3. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
       4. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับเครือข่ายและประชาชน