กองกฎหมาย
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     "เป็นองค์กรหลักและเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2563"