สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
12/2566
22 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
2566
22 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
15000000
-
25
2566
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-