สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการปรำจำปี

 • การทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

 • รางวัลองค์กรธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 • รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (ข้าราชการ) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 • รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (พนักงานกระทรวง) 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 • รูปเข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)
 • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)
 • แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมายที่กําหนด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567