สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ทำเนียบบุคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ปีงบประมาณ

ประเภทข้าราชการ

ประเภทอื่นๆ

2565

 

นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

นิติกรชำนาญการ

 

นางสาวดวงแก้ว ดำขำ

พนักงานบริการ

2564

 

นางอรวรรณ บำรุง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

นายคุณธรรม วรเนติวงศ์

พนักงานประจำห้องยา ส2

2561

 

นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 

นางพรรณงาม นุ้ยวงศ์

พนักงานพิมพ์ ส4