สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ทำเนียบบุคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ปีงบประมาณ

ประเภทข้าราชการ

ประเภทอื่นๆ

2567

นางสาวธารทิพย์ เหลืองตรีชัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวัชรินทร์ ชุ่มเป็ง

นิติกร

2566

นายนัพวุฒิ ชื่นบาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพาวดี พุทธพงษ์

นักวิชาการเผยแพร่

2565

นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวดวงแก้ว ดำขำ

พนักงานบริการ

2564

นางอรวรรณ บำรุง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายคุณธรรม วรเนติวงศ์

พนักงานประจำห้องยา ส2

2561

นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     

นางพรรณงาม นุ้ยวงศ์

พนักงานพิมพ์ ส4