สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

การเรียนรู้ด้วยตนเองรุปแบบออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หลักสูตรสำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ 

 

หลักสูตรทักษะดิจิทัลของ กพ. (Digital Skill)

กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
• Digital Literacy
• เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ (Technology Hardware and System Software)
• ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
• รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน
• การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy)
• การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
• คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ Computer for Speech and Presentations
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน
• Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance)
• เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน (21st Century Cloud-Based Tools for everyday life)
• เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Digital Media Creation Technology)
• หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites (Apply and Website Development Course with Google Sites)
• รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ
• Data Visualization
• Data Visualization 2

กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล
• Digital Code of Merit
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
• กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology)
DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
• การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
• วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science)
• วิทยาการข้อมูล (Data Science)
• การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse or Decision Making in Organization)
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาต้า (Big Data Concept)
• ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language)
• โปรแกรมไพทอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python Programming for Data Science)
• การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล (R Programming for Data Science)
• Data Analytics

กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Process and Service Design)
DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ
• การให้บริการที่เป็นเลิศ
DS300 ออกแบบนวัตกรรมการบริการ
• ก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมืออาชีพ (Become the Professional in Systems Analysis and Design)
• ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems)
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ (Basic Computer Programming for Information System)
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
• การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)
• นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

กลุ่มที่ 5 ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management)
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)
• Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
• Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร

กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
DL200 นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries)
• ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

กลุ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)
DTR100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
• การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Change Agent)

ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

• การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
• การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
• การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
• การพัฒนาการคิด
• การวางแผนกลยุทธ์
• การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
• EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ