สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรการ หลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ได้มาตรฐาน เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศ โดยครอบคลุมประชากรพื้นที่เขตเมือง ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักเดินทางท่องเที่ยว
  2. ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆ และกำกับ ติดตาม สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายที่จำ เป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
  3. สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและศูนย์เฝ้าระวังกักกันผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตราย (Quarantine Center) ที่ได้มาตรฐานสู่สากล
  4. แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
  5. ประสานความร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง