สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการปรำจำปี

 • การทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
 • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566