สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision)

“ประชาชนเขตเมืองได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2580”