สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

จำนวนผู้รับบริการในคลินิกบริการโรคเขตเมือง