สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
นายสุขสันต์ จิตติมณี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายนิพัฒ พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางธัญญา รอดสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เภสัชกรชำนาญการ

นายแพทย์ชาโล สาณศิลปิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายพิพัฒน์พงศ์ ธนานิธิจารุกร

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มกฎหมาย
นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวสุพัณณา เจริญกุล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางศิริมา ธนานันท์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเขตเมือง
นางตรีอมร วิสุทธิศิริ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มติดตามมาตรฐานและรูปแบบบริการสุขภาพเขตเมือง
นางสาวแก้วใจ มาทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นางสุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร

รก.หัวหน้ากลุ่ม

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสุขภาพเขตเมือง
นางสุทธิสา จันทร์เพ็ง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง
นางเขมกร เที่ยงทางธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
นายสุขสันต์ จิตติมณี

รก.หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

กลุ่มอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางณัฐมา รองมาลี

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มบริการทางการแพทย์และการบาดเจ็บ
นางสาวไมลา อิสสระสงคราม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ศูนย์อบรมและวิจัยพัฒนา
นายแพทย์ชาโล สาณศิลปิน

ผู้อำนวยการศูนย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ