สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์วิชาญ ปาวัน

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสุขสันต์ จิตติมณี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา ตระกูลพัว

รองผู้อำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางศุภรัตน์ บุญนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มปฏิบัติการโครงการพิเศษ
นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน
นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและพัฒนาองค์กร
นางสาวสุพัณณา เจริญกุล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย และสื่อสารความเสี่ยง
นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและพัฒนาระบบสารสนเทศ
นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง
นางเขมกร เที่ยงทางธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค
แพทย์หญิงกมลทิพย์ อัศววรานันต์

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นายแพทย์ชำนาญการ