สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยฯ
นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ บำรุง

รองผู้อำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

พญ.กีรติญา ไทยอู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.ฝนทิพย์ วัชราภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย
นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนารูปแบบการจัดการ
นายนัพวุฒิ ชื่นบาล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยา
พญ.กีรติญา ไทยอู่

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
นางศุภรัตน์ บุญนาค

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค
พญ.กมลทิพย์ อัศววรานันต์

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มศูนย์สาธิตบริการ
นางเขมกร เที่ยงทางธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มศุนย์ฝึกอบรม
นางรุจิรา ตระกูลพัว

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ