สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์วิชาญ ปาวัน

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสุขสันต์ จิตติมณี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา ตระกูลพัว

รองผู้อำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางศุภรัตน์ บุญนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มกฎหมาย
นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเขตเมือง
นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มติดตามมาตรฐานและรูปแบบบริการสุขภาพเขตเมือง
นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวสุพัณณา เจริญกุล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นางสุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร

หัวหน้ากลุ่ม

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสุขภาพเขตเมือง
นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง
นางเขมกร เที่ยงทางธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
แพทย์หญิงกมลทิพย์ อัศววรานันต์

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อบรมและวิจัยพัฒนา
แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ