สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสุขสันต์ จิตติมณี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางรุจิรา ตระกูลพัว

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มกฎหมาย
นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวสุพัณณา เจริญกุล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางธัญญา รอดสุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเขตเมือง
นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มติดตามมาตรฐานและรูปแบบบริการสุขภาพเขตเมือง
นางสาวแก้วใจ มาทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นางสุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร

หัวหน้ากลุ่ม

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสุขภาพเขตเมือง
นางสุทธิสา จันทร์เพ็ง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง
นางเขมกร เที่ยงทางธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
นายสุขสันต์ จิตติมณี

รก.หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ศูนย์การอบรมและวิจัยพัฒนา
นายแพทย์ชาโล สาณศิลปิน

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ