สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายสุขสันต์ จิตติมณี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา ตระกูลพัว

รองผู้อำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางศุภรัตน์ บุญนาค

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวชุณห์ณัฏฐา กิจวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มปฏิบัติการโครงการพิเศษ
นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน
นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและพัฒนาองค์กร
นางสาวมัณฑนา สินทรัพย์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นางสาวไมลา อิสสระสงคราม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายแพทย์นาธาน กุลภัทรเวท

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย และสื่อสารความเสี่ยง
นางสุพินทอง แสงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง
นางเขมกร เที่ยงทางธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์ด้านการควบคุมโรค
แพทย์หญิงกมลทิพย์ อัศววรานันต์

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นายแพทย์ชำนาญการ