สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
2/2567
31 มกราคม 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
2567
8 กุมภาพันธ์ 2567
8 กุมภาพันธ์ 2567
4000000
-
17
2567
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-