สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน Public Health Laboratory ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายและการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567


ข่าวสารอื่นๆ