สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567

► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

yesข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

yesข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

yesข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

► ระดับพัฒนาคุณธรรม

yesข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

 • รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

 • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

yesข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

 • เอกสารประกอบการประชุม
 • ประมวลภาพกิจกรรม (Inforgraphic)

5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ประชุมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ประมวลภาพกิจกรรม (Inforgraphic)

yesข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Duy 2567)

 • ประมวลภาพกิจกรรม (Inforgraphic)

► ระดับคุณธรรมต้นแบบ

yesข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (รอบ 12 เดือน)

 • รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

 • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

 •  

yesข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ

 • พาวเวอร์พอย (Power Point)
 • วิดิทัศน์

yesข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ

 • Facebook

 • Youtube

 • Line

 • TikTok

 

 กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

 • กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 • กิจกรรมจิตอาสา
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย
 • MID

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 - 2570) และกิจกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศคุณธรรม ส่งเสริมพื้นที่สังคม / สาธารณะ ทั้งที่เป็นพื้นที่กายภาพ หรือพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • จัดกิจกรรม เผยแพร่ยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่นำหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิตทางสื่อสังคมออนไลน์

 • จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ทำความดี และผลงาน โครงการ/กิจกรรม ดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ของหน่วยงาน

 1. บุคลากรดีเด่น กรมควบคุมโรค
 2. บุคลากรต้นแบบ กรมควบคุมโรค
 3. คนดีศรี สคร.1

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมหรือการทำความดี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ของตน ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน และกิจกรรมการทำความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่ายในและนอกองค์กร
 • จัดกิจกรรมจิตอาสา
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่

 • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • สนับสนุนให้บุคลากรเรียน รู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่าน E-learning

 • เผยแพร่ความรู้ บทความ ข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม

 • ประชุมชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานสู่บุคคลและการวางแผนปฏิบัติงานใน DPIS)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 • ประเมินองค์กรคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)

 • พัฒนาการสื่อสารเพื่อปิดช่องว่าง ITAในด้านการใช้งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 • รวบรวมองค์ความรู้ผลงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานที่สรรสร้างความดีงามแก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
 • วางแนวทางการคัดเลือกคนดี และผลงาน ของหน่วยงานอย่างโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และขยายความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ

 • ร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ

 • จัดทำเนียบบุคลากรต้นแบบ

ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน   

 • ส่งเสริมสนับสนุนและ เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ รวมทั้งประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนให้บุคลากรในสังกัดทราบ