สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

การศึกษาความคล้องของผลการตรวจ Rapid Antigen Tast kit เปรียบเทียบกับการตรจวหาสารพันธุกรรมของเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 แบบ Real - time RT-PCR ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

วารสารออนไลน์อื่นๆ