สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

แดชบอร์ดสถานการณ์โรค เขตสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

แดชบอร์ดสถานการณ์โรค เขตสุขภาพที่ 4 โดยกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
Dashboard by Datastudio
 กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

    ✪สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
    ✪สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย
    ✪สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
    ✪สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
    

    

กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
   
สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ 
     ✪สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง

 

 

กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส

    สถานการณ์โรคฝีดาษวานร
      ✪สถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส
      ✪สถานการณ์โรคมือเท้าปาก

 

 

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     
สถานการณ์โรคซิฟิลิส
        ✪สถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบบี
        ✪สถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบซี
        ✪สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัม​พันธ์
       


 

กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

    ✪ไข้หวัดใหญ่
    ✪โรคปอดอักเสบ


 

 กลุ่มโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
      ✪สถานการณ์โรคเลบโตสไปโรซิส

 

กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

     สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)