สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประวัติผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปี 2567

 

                       

ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร
ตำแหน่งปัจจุบัน   
- ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566

การศึกษา
- ปริญญาตรี : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท : วทม.การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง : วว.สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ อาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก : Doctor of philosophy Public Health Newcastle University
- หนังสืออนุมัติเฉพาะทาง : อว.สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์จราจร กรมควบคุมโรค

ผลงานเด่นโดยย่อ
1.ระบบและประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ : กรณีศึกษาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ กรมควบคุมโรค
2.ประสิทธิภาพและผลกระทบจากการทำงานที่บ้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 : กรณีศึกษาสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งประกาศเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับโลก นำความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสาธารณสุขมาใช้ในการวางแผนและดำเนิน
งานเพื่อให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสาธารณสุขในทุกค้าน