สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

- แผนผังกระบวนการให้บริการห้องปฏิบัติการด้านอาชีวสุขศาสตร์ และอาชีวเวชศาสตร์
คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- ใบแจ้งค่าบริการ
- ใบเสนอราคา

2.กลุ่มพัฒนาองค์กร และบุคคล

งานพัฒนาบุคลากร

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (DPIS 6)
คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

- คู่มือการพัฒนาองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 (Toolkit 4.0)
- คู่มือการใช้งาน โปรแกรม DDC- PMQA 4.0 Ver.2.1 (ฉบับปรับปรุง)
- คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง)

งานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- คู่มือการรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM)

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานการเจ้าหน้าที่

- คู่มือสำหรับบุคลากรใหม่
- คู่มือการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3.กลุ่มโรคติดต่อ
SOP_ทีมปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ปี 63 

4.กลุ่มระบาดวิทยา
SOP ระบาดวิทยาปี 2562 
SOP ระบาดวิทยาปี 2563

5.กลุ่มสื่อสารฯ
รูปเล่มJEEofIHR

6. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
Work Manual คู่มือ Lab Envocc
- Work Manual คู่มือการปฏิบัติRTI
Work Manual คู่มือการปฏิบัติสถานศึกษาปลอดบุหรี่
Work Manual คู่มือการประเมินผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ

7.กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
 - คู่มือการใช้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Odpc4-Lab booklet

8.กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
 
 - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566
   - แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
   - แนวทางการปรับแผนงาน/โครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
   - แนวทางการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
   - รายงานประจำ ปี 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี(Annual Report 2022)
   - รายงานประจำ ปี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี(Annual Report 2023)