สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

Rabies Free Zone เขตสุขภาพที่ 4

ศูนย์รวมข้อมูลสถานการณ์และผลการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในคน (เขตสุขภาพที่ 4)

     สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 4

     ผลการสำรวจความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน

     การดำเนินงาน

         ⭐ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         ⭐ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ⭐ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     คู่มือ แนวทาง